Sąd Rejonowy w Puławach
Ostatnia aktualizacja strony: 21.09.2020, 10:19

Komunikaty

Sąd Rejonowy w Puławach informuje, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu z dnia 18 września 2020 r. nr Adm-001-23/20 wobec braków kadrowych w okresie 21-24 września 2020 r. czytelnia akt będzie nieczynna.

W celu umówienia się do czytania akt należy skontaktować się telefonicznie z Sekretariatem odpowiedniego Wydziału, zaś osobom umówionym wcześniej akta zostaną udostępnione.

 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:

Biuro Podawcze (Lubelska 7): w poniedziałki w godz. 9:00 - 17:30, wtorek - piątek w godz. 9:00 - 15:00

V Wydział Ksiąg Wieczystych (Lubelska 7, pok. 113): w poniedziałki w godz. 8:00 - 17:30, wtorek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

Punkt Informacyjny (Al. Partyzantów 6A): w poniedziałki w godz. 8:00 - 17:30, wtorek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

PRZERWA W GODZ. 10:30 - 11:00


Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Puławach stopniowo wznawia działalność.

Wejście do budynków Sądu Rejonowego w Puławach będzie możliwe za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę, posiedzenie i publikację orzeczenia. Pracownicy ochrony będą wpuszczać osoby wezwane nie wcześniej niż 10 minut przed godziną rozprawy/ posiedzenia.

Inne osoby wchodzące na teren Sądu w sprawach niezwiązanych z odbywającymi się wokandami, a chcące skorzystać z Biura Podawczego, Czytelni Akt, wpłatomatów lub uzyskać informację w Punkcie Informacyjnym lub Sekretariacie V Wydziału Ksiąg Wieczystych, będą wpuszczane na teren Sądu pojedynczo przez pracowników ochrony. Wizyta w Czytelni Akt wymaga wcześniejszego ustalenia godziny.

Osoby wchodzące na teren Sądu mają obowiązek korzystania z własnych maseczek ochronnych lub przyłbic zakrywających usta i nos oraz własnych rękawic jednorazowych. Osoba niekorzystająca z maseczki ochronnej zostanie pozbawiona możliwości wejścia do budynku Sądu albo zobowiązana do opuszczenia budynku. Wyjątek dotyczy osób, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 878).

Osoby wchodzące do budynku Sądu są obowiązane zdezynfekować ręce przy wykorzystaniu środków do dezynfekcji udostępnionych przez Sąd. Zobowiązane są również do pozostania w obrębie sali rozpraw wyznaczonej do rozpoznania sprawy, zachowania bezpiecznego odstępu 1,5 – 2 m od innych osób oraz ścisłego podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony budynku Sądu.

Brak jest możliwości dowolnego przemieszczania się interesantów po budynkach Sądu. Interesanci przemieszczają się w budynkach Sądu wyłącznie w obrebie parteru.  

Do odwołania wyłączona jest możliwość:

  1. Do odwołania wyłącza się możliwość udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość takiego udziału zostaje zapewniona przez wydawane przez Sąd karty wstępu, według kolejności zgłoszeń, na pisemny wniosek złożony co najmniej siedem dni przed planowanym powiedzeniem. Uczestniczenie w charakterze publiczności możliwe jest wyłącznie w sytuacji, w których liczba osób znajdujących się na Sali rozpraw nie będzie większa niż 1 osoba na każde 5m2 powierzchni Sali rozpraw. Do limitu tego nie wlicza się pracowników sądu i prokuratur oraz funkcjonariuszy policji doprowadzających stronę lub uczestnika.

  2. składania pism procesowych i innych pism w toku rozprawy i posiedzenia,
  3. osobistego przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Dyrektora Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów.

Składanie wszelkiej korespondencji odbywa się za pośrednictwem Biura Podawczego Sądu lub skrzynki podawczej, znajdującej się przed wejściem do budynku przy ul Lubelskiej 7 na co najmniej 48 godzin przed terminem rozprawy celem zachowania bezpieczeństwa.

Wszystkie strony postępowania, pełnomocnicy oraz świadkowie i interesanci Sądu Rejonowego w Puławach są proszeni o monitorowanie stanu swojego zdrowia i w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla wirusa SARS-COV-2, zaniechanie stawiennictwa w Sądzie oraz poinformowanie właściwych sekretariatów o przyczynach nieobecności za pośrednictwem poczty (w tym poczty elektronicznej), telefonu, faksu.

W celu obsługi interesanta zaleca się kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Portalu Informacyjnego, e-PUAP i innych środków komunikacji na odległość pod następującymi numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej:

- w sprawach rozpoznawanych przez Wydziały:

I Cywilny, III Rodzinny i Nieletnich oraz IV Pracy: e-mail: biuro@pulawy.sr.gov.pl tel. (81) 888 55 83 wew. 1 lub (81) 888 55 85 wew. 1 w sprawach I Wydziału Cywilnego

tel. (81) 888 55 83 wew. 2 lub (81) 888 55 85 wew. 2 w sprawach III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz IV Wydziału Pracy

- w sprawach rozpoznawanych przez II Wydział Karny: e-mail: karny@pulawy.sr.gov.pl, tel./fax (81) 888 93 28

- w sprawach Sekcji Wykonania Orzeczeń II Wydziału Karnego: e-mail: swo@pulawy.sr.gov.pl, tel./fax (81) 888 93 47

- w sprawach rozpoznawanych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych e-mail: kw@pulawy.sr.gov.pl, tel. (81) 888 93 40 lub tel./fax (81) 888 93 07

- w sprawach I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (ds. karnych) tel. (81) 888 55 83 wew.  5  lub (81) 888 55 85 wew.  5, fax (81) 888 55 83 wew. 239 lub (81) 888 55 85 wew. 239

- w sprawach II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (ds. rodzinnych i nieletnich) tel. (81) 888 55 83 wew.  6 lub (81) 888 55 85 wew.  6, fax (81) 888 55 83 wew. 251 lub (81) 888 55 85 wew. 251

- w sprawach należących do właściwości Oddziału Administracyjnego i Sekretariatu Prezesa e-mail: sekretariat@pulawy.sr.gov.pl, tel. (81) 886 44 77, fax (81) 888 93 06

- Dyrektor sądu e-mail: sekretariat@pulawy.sr.gov.pl, tel. (81) 888 93 11

- Samodzielna Sekcja Finansowa tel. (81) 888 93 09 lub (81) 888 93 10

- biuro podawcze tel. (81) 888 93 00

- czytelnia akt tel. (81) 888 93 29

Więcej informacji w zakładce Aktualności (zarządzenie Prezesa i Dyrektora SR w Puławach w sprawie organizacji pracy i obsługi interesantów w czasie epidemii nr Adm-0000-15/20).

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Puławach nie dokonuje zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

(Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 300, 398, 770, 914, 1293)

Sąd Rejonowy w Puławach
ul. Lubelska 7
24-100 Puławy

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek -Piątek: 7:30 - 15:30

e-mail: pulawy@pulawy.sr.gov.pl

NIP: 716-16-15-650
REGON: 000323097
PKD: 8423Z

Kontakt : Obsługa interesantów

tel. 81 8885585 lub 81 8885583 wew.  1  - w sprawach I Wydziału Cywilnego 

tel. 81 8885585 lub 81 8885583 wew.  2  - w  sprawach III Wydziału  Rodzinnego i Nieletnich oraz w sprawach IV Wydziału Pracy

tel. 81 8885585 lub 81 8885583 wew.  5  -  w sprawach I Zespołu Kuratorskiej Służby  Sądowej (ds. karnych)

tel. 81 8885585 lub 81 8885583 wew.  6  -  w sprawach II Zespołu Kuratorskiej Służby  Sądowej (ds. rodzinnych i nieletnich)

tel. 81 888 93 28 - w sprawach  II Wydziału Karnego

tel. 81 888 93 47 - w sprawach  Sekcji Wykonywania Orzeczeń w II Wydziale Karnym

tel. 81 888 93 07 - w sprawach V Wydziału Ksiąg Wieczystych

do góry