Sąd Rejonowy w Puławach

Aktualnie znajdujesz się na:

Obsługa interesantów w czasie epidemii SARS-CoV-2

Od dnia 7 czerwca 2021 r.  przywraca się przyjmowanie wniosków dotyczących wpisów w księgach wieczystych oraz  Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (wydawanie odpisów) w godz. 8:00-15:00 (przerwa w godz. 10:30-11:00).

-----------------------------------------------------------

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu z dnia 12.10.2020 r. nr Adm-0000-19/20, począwszy od dnia 12 października 2020 r. godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Puławach ustalono w godzinach 7.30-15.30.

Tym samym dyżury w poniedziałki do godz. 18.00 zostały zniesione do odwołania.

-----------------------------------------------------------

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW

Obsługa interesantów dokonywana jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Portalu Informacyjnego, e-PUAP i innych środków komunikacji na odległość, pod następującymi numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej. W sytuacjach, w których nie jest możliwe załatwienie sprawy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, istnieje możliwość obsługi bezpośredniej po wcześniejszym umówieniu.  

- w sprawach rozpoznawanych przez I Wydział Cywilny:
e-mail: biuro@pulawy.sr.gov.pl;  tel. (81) 888 55 83 wew. 1  lub (81) 888 55 85 wew. 1

- w sprawach rozpoznawanych przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz IV Wydział Pracy:

e-mail: biuro@pulawy.sr.gov.pl; tel. (81) 888 55 83 wew. 3  lub (81) 888 55 85 wew. 3

- w sprawach rozpoznawanych przez II Wydział Karny:

e-mail: karny@pulawy.sr.gov.pl;  tel./fax (81) 888 93 28

- w sprawach Sekcji Wykonania Orzeczeń II Wydziału Karnego:

e-mail:  swo@pulawy.sr.gov.pl; tel./fax (81) 888 93 47

- w sprawach rozpoznawanych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych

e-mail: kw@pulawy.sr.gov.pl, tel. (81) 888 93 40 lub tel./fax (81) 888 93 07

- w sprawach I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (ds. karnych)

tel. (81) 888 55 83 wew.  5  lub (81) 888 55 85 wew.  5, fax (81) 888 55 83 wew. 239

lub (81) 888 55 85 wew. 239

- w sprawach II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej (ds. rodzinnych i nieletnich)
tel. (81) 888 55 83 wew.  6 lub (81) 888 55 85 wew.  6, fax (81) 888 55 83 wew. 251
lub (81) 888 55 85  wew. 251

- w sprawach należących do właściwości Oddziału Administracyjnego i Sekretariatu Prezesa

e-mail: sekretariat@pulawy.sr.gov.pl, tel. (81) 886 44 77, fax (81) 888 93 06

- Dyrektor sądu e-mail: sekretariat@pulawy.sr.gov.pl;  tel. (81) 888 93 11

- Samodzielna Sekcja Finansowa tel. (81) 888 93 09 lub (81) 888 93 10

- biuro podawcze tel. (81) 888 93 00

Biuro Podawcze (ul. Lubelska 7) czynne: poniedziałek-piątek w godz. 9.00-15.00 (przerwa w godz. 10.30-11.00);

Kierowanie do Sądu Rejonowego w Puławach wszelkich pism i wniosków może następować w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej albo poprzez złożenie korespondencji na Biurze Podawczym, bądź skrzynki podawczej, umieszczonej przed wejściem do budynku sądu przy ul. Lubelskiej 7.

Punkt Informacyjny (Al. Partyzantów 6A) dla Wydziałów I Cywilnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy:

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00 (przerwa w godz. 10.30-11.00)

V Wydział Ksiąg Wieczystych (ul. Lubelska 7, pok. 113) - przyjmowanie wniosków dotyczących wpisów w księgach wieczystych oraz Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (wydawanie odpisów) poniedziałek-piatek w godz. 8:00 - 15:00 (przerwa w godz. 10:30-11:00)

-----------------------------------------------------------

ZASADY FUNKCJONOWANIA CZYTELNI AKT

Czytelnia Akt: czytanie akt odbywa się wyłącznie  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w sposób następujący:

- w sprawach I Wydziału Cywilnego tel. (81) 888 55 83 wew. 1 lub (81) 888 55 85 wew. 1; poniedziałek-piątek w godzinach 13.30-15.00 - w budynku, przy Al. Partyzantów 6A;

- w sprawach III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz IV Wydziału Pracy tel. (81) 888 55 83 wew. 3  lub (81) 888 55 85 wew. 3;  poniedziałek-piątek w godzinach 13.30-15.00 - w budynku przy Al. Partyzantów 6A;

- w sprawach II Wydziału Karnego tel. (81) 888 93 28 w budynku przy ul. Lubelskiej 7; poniedziałek-piątek w godzinach 9.00-15.00 (przerwa w godz. 10.30-11.00);

- w sprawach V Wydziału Ksiąg Wieczystych tel. (81) 888 93 08 w budynku przy ul. Lubelskiej 7; poniedziałek-piątek w godzinach 7.30-9.00.

Liczba interesantów czytających akta jest ograniczona do 1 osoby.
Czas zapoznawania się z aktami jest ograniczony do 0,5 godziny. W przypadku spraw wielotomowych czas przeglądania akt jest uzgadniany z pracownikiem czytelni.
Do budynku będą wpuszczani tylko interesanci umówieni na konkretną godzinę.

Pracownik przy umawianiu interesantów w celu czytania akt, zobowiązany jest uprzedzać interesantów o konieczności posiadania własnych rękawiczek ochronnych, zasłonięcia ust i nosa oraz posiadania własnego długopisu.

Akta nie są udostępniane w okresie 48 godzin przed datą i godziną rozpoczęcia rozprawy lub posiedzenia jawnego. Zaleca się odpowiednio wcześniejsze umawianie terminu zapoznania się z aktami spraw.

-----------------------------------------------------------

Wejście do budynków Sądu Rejonowego w Puławach będzie możliwe za okazaniem wezwania lub zawiadomienia na rozprawę, posiedzenie i publikację orzeczenia. Pracownicy ochrony będą wpuszczać osoby wezwane nie wcześniej niż 10 minut przed godziną rozprawy/ posiedzenia.

Osoby wchodzące na teren Sądu mają obowiązek korzystania z własnych maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz własnych rękawic jednorazowych. Osoba niekorzystająca z maseczki ochronnej zostanie pozbawiona możliwości wejścia do budynku Sądu albo zobowiązana do opuszczenia budynku. Wyjątek dotyczy osób, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 878).

Osoby wchodzące do budynku Sądu są obowiązane zdezynfekować ręce przy wykorzystaniu środków do dezynfekcji udostępnionych przez Sąd. Zobowiązane są również do pozostania w obrębie sali rozpraw wyznaczonej do rozpoznania sprawy, zachowania bezpiecznego odstępu 1,5 – 2 m od innych osób oraz ścisłego podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony budynku Sądu.

Brak jest możliwości dowolnego przemieszczania się interesantów po budynkach Sądu. Interesanci przemieszczają się w budynkach Sądu wyłącznie w obrebie parteru.  

Do odwołania wyłączona jest możliwość:

  1. Do odwołania wyłącza się możliwość udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość takiego udziału zostaje zapewniona przez wydawane przez Sąd karty wstępu, według kolejności zgłoszeń, na pisemny wniosek złożony co najmniej siedem dni przed planowanym powiedzeniem. Uczestniczenie w charakterze publiczności możliwe jest wyłącznie w sytuacji, w których liczba osób znajdujących się na Sali rozpraw nie będzie większa niż 1 osoba na każde 5m2 powierzchni Sali rozpraw. Do limitu tego nie wlicza się pracowników sądu i prokuratur oraz funkcjonariuszy policji doprowadzających stronę lub uczestnika.

  2. składania pism procesowych i innych pism w toku rozprawy i posiedzenia,
  3. osobistego przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Dyrektora Sądu oraz Przewodniczących Wydziałów.

Składanie wszelkiej korespondencji odbywa się za pośrednictwem Biura Podawczego Sądu lub skrzynki podawczej, znajdującej się przed wejściem do budynku przy ul Lubelskiej 7 na co najmniej 48 godzin przed terminem rozprawy celem zachowania bezpieczeństwa.

Wszystkie strony postępowania, pełnomocnicy oraz świadkowie i interesanci Sądu Rejonowego w Puławach są proszeni o monitorowanie stanu swojego zdrowia i w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla wirusa SARS-COV-2, zaniechanie stawiennictwa w Sądzie oraz poinformowanie właściwych sekretariatów o przyczynach nieobecności za pośrednictwem poczty (w tym poczty elektronicznej), telefonu, faksu.

 

Metadane

Data publikacji : 18.03.2021
Data modyfikacji : 07.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Celarska ADM
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Rodzik

Opcje strony

do góry