Sąd Rejonowy w Puławach

Ogłoszenia w sprawie I Ns 1035/15

Sąd Rejonowy w Puławach

I Wydział Cywilny

ul. Partyzantów 6 A

24-100 Puławy

 

Sygn. akt I Ns 1035/15                           Puławy, dnia 09.01.2019 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

 

„W dniu 10 lutego 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Puławach w sprawie I Ns 1035/15 został złożony wykaz inwentarza po Stanisławie Józefie Gąska, zmarłym w dniu 09 listopada 2015 roku w Leścach, ostatnio stale zamieszkałym w Leścach, sporządzony przez Romana Eugeniusza Gąskę i Joannę Iwonę Gąska

              Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Ponadto, każda ze wskazanych powyżej osób może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

- S Ę D Z I A -

Metadane

Data publikacji : 29.01.2019
Obowiązuje do : 28.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Rzepkowska
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Illek ADM

Opcje strony

do góry