Sąd Rejonowy w Puławach

Ogłoszenie w sprawie I Ns 245/18

Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny

ul. Partyzantów 6 A

24-100 Puławy

Puławy, dnia 18 kwietnia 2019  roku

Sygn. akt I Ns 245/18

O G Ł O S Z E N I E

 

„W dniu 16 kwietnia 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Puławach I Wydziale Cywilnym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I Ns 245/18 został złożony wykaz inwentarza po Ryszardzie Gałkowskim, zmarłym w dniu 5 stycznia 2018 roku w Zbędowicach i tam ostatnio stale zamieszkałym, sporządzony przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Puławach Macieja Smolaka.

Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek  
o sporządzenie spisu inwentarza. Ponadto, każda ze wskazanych powyżej osób może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

- S Ę D Z I A -

Metadane

Data publikacji : 19.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Rzepkowska
Osoba udostępniająca informację:
Karol Brzozowski ADM

Opcje strony

do góry