Sąd Rejonowy w Puławach

Ogłoszenie w sprawie I Ns 400/19

 

Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny

ul. Partyzantów 6 A

24-100 Puławy

Puławy, dnia 30 stycznia 2020  roku

O G Ł O S Z E N I E

„Sąd Rejonowy w Puławach postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2019 roku zezwolił Gminie Miasto Puławy na złożenie do depozytu sądowego pieniędzy w kwocie 14 184,66 zł należnych spadkobiercom Jerzego Bernata oraz pieniędzy w kwocie 7 092,33 zł należnych spadkobiercom Włodzimierza Bagińskiego tytułem zapłaty odszkodowania ustalonego przez Starostę Puławskiego w decyzji z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ZN.683.11.2018.SG sprostowanej postanowieniem Starosty Puławskiego z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie ZN.683.11.2018.SG i z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ZN.683.11.2018.SG w związku z nabyciem przez Gminę Miasto Puławy udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji, jako działka numer 2787/1 o powierzchni 0,3737 ha, położonej w Puławach, obręb Włostowice, z tym, że złożona do depozytu sądowego kwota może być wypłacona wskazanym wyżej osobom na ich wniosek, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przysługujące im prawo do powyższej nieruchomości. Sąd Rejonowy w Puławach wzywa uprawnionych do odbioru w.w kwot w terminie 10 lat od dnia wezwania, pod rygorem stwierdzenia przez Sąd likwidacji niepojętego depozytu po upływie tego terminu, z pouczeniem, że wydanie w.w. kwot z depozytu może nastąpić po złożeniu wniosku o wydanie depozytu i przedstawienia dokumentów potwierdzających nabycie spadku po Jerzym Bernacie lub po Włodzimierzu Bagińskim oraz z pouczeniem, że z chwilą likwidacji niepojętego depozytu na Skarb Państwa przechodzą wszelkie korzyści i ciężary, jakie przyniósł od dnia, w którym znalazł się w dyspozycji przechowującego depozyt oraz likwidacja niepodjętego depozytu nie uchyla skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu, określonych w odrębnych przepisach.”

- S Ę D Z I A -

Metadane

Data publikacji : 31.01.2020
Data modyfikacji : 31.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Rzepkowska
Osoba udostępniająca informację:
Karol Brzozowski ADM
Osoba modyfikująca informację:
Karol Brzozowski

Opcje strony

do góry