Sąd Rejonowy w Puławach

Przyjmowanie skarg i wniosków

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – Rozdział 5a (art. 41a-41e).

(zał. 1) wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, które określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

(zał. 2) tekst Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

 • ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (art. 179)

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczących działalności sądu:

Właściwy organ określa art. 41b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z treścią art. 41b § 1 organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu jest prezes sądu.

 

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu:

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

 

Skargi pozostawiane bez rozpatrzenia:

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

Wnoszenie skarg/wniosków:

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są na biurze podawczym w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy ul. Lubelskiej 7 (parter pok. 116).

 • drogą pocztową na piśmie adresując:

Prezes Sądu Rejonowego w Puławach

ul. Lubelska 7

24-100 Puławy

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – sekretariat@pulawy.sr.gov.pl
 • ustnie do protokołu w Sekretariacie Prezesa lub Wiceprezesa Sądu
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

 

Termin załatwienia skargi lub wniosku:

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi lub wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

 

Termin rozpatrywania skarg na komornika:

Prezes właściwego sądu rejonowego w terminie 30 dni rozpatruje skargi na komornika niestanowiące przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Skargi stanowiące przedmiot rozpoznania sądu prezes niezwłocznie przekazuje właściwemu komornikowi.

 

Zasady przyjmowania interesantów w ramach skarg i wniosków:

 1. Prezes Sądu przyjmuje interesantów w budynku Sądu Rejonowego  w Puławach przy ul. Lubelskiej 7 (pok. 103a, wejście przez pok. 103) w każdą środę w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Prezesa tel. (81) 886 44 77 w zakresie dotyczącym wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądu, związanego wykonywaniem zadań przez sędziów, referendarzy oraz asystentów sędziów z wyłączeniem dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, co do spraw rozpoznawanych w I Wydziale Cywilnym, III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz IV Wydziale Pracy, a także w zakresie nadzoru nad działalnością Komorników Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Puławach;
 2. Wiceprezes Sądu przyjmuje interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy ul. Lubelskiej 7 (pok. 103a, wejście przez pok. 103) w każdą środę w godz. 10.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Prezesa tel. (81) 886 44 77 w zakresie dotyczącym wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądu, związanego z wykonywaniem zadań przez sędziów, referendarzy oraz asystentów sędziów z wyłączeniem dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, co do spraw rozpoznawanych w II Wydziale Karnym i V Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych Sądu Rejonowego w Puławach;
 3. Dyrektor Sądu przyjmuje interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy ul. Lubelskiej 7 (pok. 107) w każdy czwartek w godz. 10.00-14.00 w zakresie spraw finansowych, gospodarczych oraz dotyczących zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych i majątkowych funkcjonowania sądu, a także w zakresie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników sądu z wyłączeniem sędziów, referendarzy oraz asystentów sędziów;
 4. Przewodniczący Wydziałów przyjmują interesantów we wszystkie dni urzędowania Sądu, o ile nie wykonują obowiązków orzeczniczych, w godzinach 9:00-15:00 w sprawach wniosków i skarg dotyczących pracy nadzorowanych Wydziałów;
 5. Kierownicy Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przyjmują interesantów we wszystkie dni urzędowania Sądu, o ile nie wykonują obowiązków poza siedzibą Sądu, w godzinach 9:00-15:00 w sprawach wniosków i skarg dotyczących pracy nadzorowanych Zespołów.

Metadane

Data publikacji : 17.03.2022
Data modyfikacji : 26.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Puławach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Rodzik ADM
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Rodzik ADM
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Celarska

Opcje strony

do góry